Najczęsciej zadawane pytania

Virrion Sp. z o.o. działa w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu Klienta. Naszym atutem jest szybka decyzja i minimum formalności. Nasz produkt to pożyczka pieniężna. Obejmuje ona również wykonywanie innych czynności w miejscu Twojego zamieszkania i związanych z należytym wykonywaniem świadczeń. Środki pieniężne otrzymujesz natychmiast po podpisaniu Umowy a cotygodniowe raty odbiera od Ciebie Doradca Klienta w umówionych terminach.

Wystarczy w Kalkulatorze Pożyczki wybrać kwotę pożyczki, jej rodzaj oraz sposób spłaty i dalej postępować zgodnie z prostą instrukcją. Możesz również zadzwonić na numer naszej infolinii 661 403 403 i umówić się z naszym Doradcą Klienta. Jeżeli zależy Ci na natychmiastowej decyzji o udzieleniu pożyczki, zachęcamy do złożenia wniosku online.

Wszystkie umowy pożyczki są zawierane u klienta w domu. Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje formularz informacyjny dotyczący kosztów kredytu konsumenckiego.

Umowa sporządzona jest na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Klient, a drugi pożyczkodawca. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej zgody obu stron.

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

Decyzja o przyznaniu pożyczki zależy od indywidualnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej konsumenta.

Nie. Opłaty, które są wymienione w umowie i z którymi zapozna Cię przed jej podpisaniem nasz Przedstawicielem Spółki są jedynymi kosztami pożyczki. Nie pobieramy dodatkowych opłat pozaumownych.

Jesteśmy firmą działająca od ponad 20 lat na rynku. Skorzystało z usług wielu klientów. Darzą nas zaufaniem, ponieważ zawsze jesteśmy blisko nich - nasi Przedstawicielem Spółki odwiedzają Klientów w ich domach, a więc doskonale znają i rozumieją ich codzienne potrzeby. Możemy zatem dopasować pożyczkę do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Możesz też samodzielnie wybrać sposób spłaty pożyczki. Raty pożyczki mogą być odbierane podczas wizyt domowych.

Jesteśmy firmą, która chce być blisko naszych Klientów - nasi Przedstawicielem Spółki odwiedzają Klientów w ich domach, a nasze oddziały mają inną funkcję niż oddziały w bankach. To przede wszystkim miejsce pracy naszych pracowników i współpracowników.

Najpierw oszacuj wstępnie kwotę, której potrzebujesz, a potem wybierz – możesz otrzymać od 500 do 3500 zł, na okres od 25 do 55 tygodni.

Przed zawarciem umowy pożyczki Klient otrzymuje formularz informacyjny dotyczący kosztów kredytu konsumenckiego oraz otrzymać na wniosek bezpłatny projekt umowy o pożyczkę.

Umowa sporządzona jest na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Klient, a drugi pożyczkodawca. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej zgody obu stron.

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.

RRSO jest różna w zależności od typu zawieranej pożyczki. Jej wysokość będzie zależeć od tego, jaką pożyczkę wybierzesz oraz od długości terminu, na który jest udzielana pożyczka. O wysokości RRSO dla wybranej przez Ciebie pożyczki poinformuje Cię przed zawarciem Umowy pożyczki na Formularzu Informacyjnym. Wartość RRSO jest również podawana w Umowie pożyczki

Możesz u nas szybko i bez zbędnych formalności otrzymać pożyczkę w kwocie od 500 do 3500 zł. Za każdym razem ocenimy jednak Twoją sytuację finansową i pomożemy Ci ustalić, czy kwota pożyczki, o którą się ubiegasz będzie odpowiednia dla Twoich możliwości finansowych.

Do złożenia wniosku o pożyczkę wystarczy jedynie: dowód osobisty, dokument poświadczający dane adresowe oraz dokument potwierdzający dochody.

Tak, podanie danych pracodawcy jest konieczne do rozpoczęcia procesu rozpatrywania wniosku.

Kredyty regulowane są przez prawo bankowe i udzielane wyłącznie przez banki, a zasoby finansowe nie są ich własnością, lecz pochodzą z depozytów wniesionych przez posiadaczy lokat i depozytów bankowych. Pożyczki zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym i mogą być udzielane ze środków własnych przez instytucję. Zarówno kredyty, jak i pożyczki do 255 550 złotych podlegają regulacji związanej z ustawą o kredycie konsumenckim.

Wszystkie koszty za leżą od kwoty pożyczki. Nasz Przedstawicielem Spółki dokładnie Cię z nimi zapozna jeszcze przed podpisaniem umowy o pożyczkę na Formularzu Informacyjnym.

Aby otrzymać pożyczkę w Virrion należy spełnić następujące warunki - być osobą pełnoletnią, posiadać stałe zameldowanie poświadczone wpisem w dowodzie osobistym lub na specjalnym dokumencie z urzędu, być Obywatelem RP oraz mieć stałe źródło dochodu (pensja, renta lub emerytura).

Nie musisz zgłaszać nam na co chcesz przeznaczyć pieniądze. Możesz wykorzystać je na dowolny cel konsumpcyjny.

Ponad połowa naszych Klientów deklaruje, że pożyczone u nas pieniądze przeznacza na tzw. wydatki bieżące tj. rachunki, leczenie, żywność, środki czystości itp. Polacy chętnie pożyczają też na wydatki związane z większym lub mniejszym remontem mieszkania – na ten cel pożycza ponad 20 procent zapytanych o cel pożyczki Klientów. Prawie 20 procent Klientów zaciąga pożyczkę na większe zakupy np. samochód, sprzęt RTV lub AGD, czy meble.

Przy zawieraniu umowy zostaniesz poinformowany o harmonogramie spłat. Pieniądze wpłacasz  przedstawicielowi Spółki Virrion Sp. o.o. Jeżeli korzystasz z obsługi domowej, spłata rozpoczyna się w terminach wskazanych w umowie pożyczki w czasie wizyt domowych z Przedstawicielem Spółki. Po każdej dokonanej płatności otrzymasz od Przedstawicielem Spółki dowód wpłaty, który potwierdza uiszczenie raty.

Jest oczywiście taka możliwość zarówno częściowa jak i całkowita, gwarantowana przez Ustawę o kredycie konsumenckim. Spółka dokonuje rozliczenia automatycznie, bez wniosku konsumenta.

W pierwszej kolejności skontaktuj się ze swoim Przedstawicielem Spółki, z którym wspólnie ustalicie plan rozwiązania problemu

W tym przypadku powinieneś możliwie jak najszybciej skontaktować się ze swoim Przedstawicielem Spółki, aby zaktualizować zapisany w naszym systemie adres korespondencyjny.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych są dla nas najważniejsze. Stosujemy standard szyfrowania SSL, ograniczamy dostęp pracowników do baz danych. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej „Polityce prywatności

Wszelkie reklamacje należy składać:

  1. a) w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Pożyczkodawcy, ul. Kolbego 29, 15-174 Białystok,
  2. b) e-mailem na adres: bok@virrion.pl lub
  3. c) telefonicznie pod numerem 661 403 403

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz numer pożyczki Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Pożyczkodawcę oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta, a w przypadku składania reklamacji do protokołu Klient powinien podpisać protokół.

Pożyczkodawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Pożyczkodawca wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

Jak najbardziej. Wpłata musi być do przedstawiciela spółki  Virrion Sp. z o.o.

Tak. Korzystanie z rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej S.A. jest stałą częścią naszej procedury weryfikacyjnej. Daje nam to pewność, że osoby, którym udzielamy pożyczki, będą w stanie ją spłacić.

Niestety nie ma takiej możliwości, przygotowany dla Ciebie harmonogram spłat jest stały i pozostaje niezmienny.

W każdej chwili masz możliwość dokonania spłaty przed terminem wynikającym z harmonogramu. Wówczas, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim (jeżeli na Twoim koncie nie było zaległości) pomniejszymy odpowiednio całkowitą kwotę Twojego kapitału pozostającego do spłaty. W praktyce oznacza to, że spłacisz nam mniej, ponieważ liczba rat lub ostatnia rata będą odpowiednio mniejsze. Jednakże wartość bieżącej raty oraz data jej spłaty nie zmienią się. Jeżeli jednak wolisz, aby Twoje wpłaty były zaliczane na poczet rozliczenia bieżącej raty, lecz nie pomniejszały liczby rat lub wartości ostatniej raty, to wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie dokonywanie regularnych spłat pożyczki w dniu wskazanym w harmonogramie.

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, Klient może odstąpić od umowy pożyczki bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odpowiednie zapisy dotyczące odstąpienia znajdują się w umowie, a formularz odstąpienia od umowy dołączony jest do każdej umowy pożyczki.

W takiej sytuacji będziemy zmuszeni podjąć działania wyjaśniające przyczyny Twojego opóźnienia w spłacie. Możemy doliczyć do Twojej należności stosowne odsetki za opóźnioną płatność, jak również, po uprzednim poinformowaniu zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgłosić tę sprawę do rejestru dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, jak również skierować sprawę do Sądu. Te działania mogą niestety mieć wpływ na Twoją wiarygodność kredytową i utrudnić Ci otrzymanie kolejnych pożyczek w przyszłości.

W tej sytuacji potrzebny jest kontakt z Przedstawicielem Spółki w celu przedstawienia oferty.

Kontakt z nami jest bardzo prosty. Wystarczy zadzwonić pod numer 661403403 albo wysłać email na adres bok@virrion.pl. Na otrzymane wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 09.00 - 18.00. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie w ciągu dwóch dni roboczych.

Do BIK Virrion Sp.z o.o. może przekazać: pełne dane osobowe Klienta, dane dotyczące pożyczki, informacje dotyczące spłacania pożyczki, zgodę na przetwarzanie danych klienta w BIK. Zgoda klienta nie będzie wymagana w sytuacji, kiedy klient nie spłacał swoich zobowiązań terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez Virrion  Spółkę z o.o.  o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych Klienta w BIK bez jego zgody.

VIRRION SP. Z O.O.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Virrion Sp. o.o. siedziba przy ul. Kolbego 29, 15-174 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000583722, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 9662100403

Social Media

2021 Virrion Sp. z o.o.