Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Virrion Sp. o.o.
§ 1
Regulamin określa zasady świadczenia przez  Virrion Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolbego 29. 15-174 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  numerem KRS 0000583722, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 9662100403, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, który został wpłacony w całości, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego Virrion Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.virrion.pl 
§ 2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
• Virrion Sp. z o.o.,
• Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Virrion Sp. z o.o.”,
• Portal – Portal internetowy Virrion, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym Virrion pod adresem internetowym www.virrion.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone  wzajemnymi relacjami,
• system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
• świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych,
• Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu,
• Usługi – usługi świadczone przez Virrion drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,
• E-mail zwrotny – email wysłany przez Virrion na adres Użytkownika podany we Wniosku pożyczkowym,
• Pliki „Cookie” – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.

§ 3
1. Na podstawie Regulaminu Virrion w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:
a)  informacje związane z ofertą i działalnością Virrion,
b)   adres e-mail – usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do Virrion zapytań związanych z ofertą Virrion,
c)   e-mail zwrotny – usługa umożliwiająca Virrion potwierdzenie danych,
f)    wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych,
g)   wysyłanie wiadomości lub zapytań do Virrion.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

         Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.virrion.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: VIRRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Św. Maksymiliana Marii Kolbego 29, 15-174 Białystok, Polska
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@virrion.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

          2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora.
 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Istotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 1. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

        Urządzenia mobilne:

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

 Administratorem danych jest Virrion Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kolbego 29, 15174 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583722, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 9662100403, o kapitale zakładowym w wysokości 1000 000, 00 zł.

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami:

 • poprzez e-mail: bok@virrion.pl
 • telefonicznie pod numerem: 661 403 403
 • pisemnie na adres naszej siedziby.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail bok@virrion.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać, aby:

 • zbadać wiarygodność i ocenić Twoją zdolność kredytową. Zrobimy to zanim podpiszesz umowę kredytu konsumenckiego – jest to nasz obowiązek prawny, który wynika z przepisów o kredycie konsumenckim i prawa bankowego;
 • zweryfikować Cię w zewnętrznych bazach danych (np. biura informacji gospodarczych (dalej „BIG”), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej „BIK”). Jest to nasz obowiązek prawny, który zależy od Twojej zgody lub upoważnienia w przypadku udostępnienia danych przez BIG;
 • potwierdzić wysokość Twoich dochodów na podstawie informacji przekazanych. Jest to nasz obowiązek prawny, który zależy od Twojej decyzji dotyczącej sposobu weryfikacji Twoich dochodów;
 • potwierdzić Twoją tożsamość;
 • podpisać umowę kredytu konsumenckiego – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania tej umowy;
 • przekazać do BIK informację o udzieleniu Ci kredytu konsumenckiego w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim;
 • wypełnić obowiązki prawne, które wynikają z przepisów, m.in. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, księgowych i podatkowych;
 • rozpatrywać reklamacje – przetwarzanie jest niezbędne, aby wypełnić nasz obowiązek prawny, który wynika z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
 • przeciwdziałać nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora i służy zapobieganiu nadużyciom i ściganiu przestępstw popełnionych na naszą szkodę;
 • realizować cele marketingowe, z wykorzystaniem profilowania, które dotyczą produktów i usług oferowanych przez nas:
 • w okresie, w którym obowiązuje umowa kredytu konsumenckiego przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • po zakończeniu umowy kredytu konsumenckiego lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia – na podstawie Twojej zgody;
 • realizować cele marketingowe, z wykorzystaniem profilowania, które dotyczą produktów i usług oferowanych przez firmy współpracujące z nami – na podstawie Twojej zgody;
 • dochodzić należności, które wynikają z zawartej z Tobą umowy kredytu konsumenckiego, w tym także przenieść wymagalne wierzytelności na podmioty trzecie – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń;
 • realizować cele archiwalne i dowodowe – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest np. obrona ewentualnych roszczeń;

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania, Twoje dane możemy przekazywać:

 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług, aby mogli utrzymać systemy informatyczne, przechowywać dane, drukować korespondencję, jak również prowadzić komunikację marketingową, usługi pocztowe i windykacyjne. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami; 
 • podmiotom, za pośrednictwem których sprawdzamy Twoje dane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom (np. Bezpieczny PESEL);
 • podmiotom upoważnionym do świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku, za pośrednictwem których potwierdzamy uzyskiwany przez Ciebie dochód i tożsamość:
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.(ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa),
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa),
 • do BIK:
  – aby poinformować o udzieleniu Ci kredytu konsumenckiego – jest to nasz obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim,
  – aby poinformować, że Twoje zobowiązanie zostało spłacone w całości, wygasło, stwierdziliśmy jego nieistnienie, skorygowaliśmy jego wysokość, powstały nowe zobowiązania oraz aby je zaktualizować. Informację tę musimy przekazać w terminie siedmiu dni od wystąpienia tych okoliczności – jest to nasz obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa bankowego; 
 • do BIGów o zadłużeniu z umowy o kredyt konsumencki, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 • podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie nabycia wierzytelności.

Źródło pochodzenia danych osobowych

 • Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, kiedy składasz wniosek o kredyt konsumencki oraz zawierasz i realizujesz umowę kredytu konsumenckiego (w tym numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer rachunku bankowego, email, telefon);
 • Jeśli składasz wniosek o kredyt konsumencki przez Internet, to zbieramy wtedy również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzystasz;
 • Aby ocenić Twoją zdolność kredytową i przygotować do zawarcia umowy, bierzemy pod uwagę informacje, które są przetwarzane w naszych wewnętrznych bazach
 • Możemy również za Twoją zgodą/upoważnieniem pozyskiwać dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. BIG Info Monitor
 • Jeśli będziemy chcieli dochodzić należności z tytułu umowy kredytu konsumenckiego i nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować lub nie zaktualizujesz swoich danych, to Twoje dane kontaktowe możemy pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG, wyszukiwarki internetowe). Aby ustalić Twoje dane, możemy podejmować współpracę z firmami zewnętrznymi;
 • Jesteś zobowiązany umożliwić nam ocenę Twojej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu konsumenckiego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać: 

 • przez okres obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego;
 • przez okres przedawnienia roszczeń, które wynikają z umowy kredytu konsumenckiego; 
 • do momentu, kiedy wygasną obowiązki przechowywania danych. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa – w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów księgowych i podatkowych, prawa bankowego i o kredycie konsumenckim. Przetwarzać dane będziemy nie dłużej niż wynika to z celu przetwarzania dla określonej czynności przetwarzania, niezależnie od tego, czy udzieliliśmy Ci kredytu konsumenckiego;
 • do momentu wygaśnięcia uprawnień do składania żądań, które dotyczą skarg, wniosków i innych roszczeń;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu kiedy ją wycofasz lub przez okres na jaki jej udzieliłeś;
 • do czasu uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

 • Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania, aby je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie;
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wskazuje na nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W szczególności masz prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach; 
 • Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś;
 • Jeśli Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonywania umowy kredytu konsumenckiego lub na podstawie zgody, to masz także prawo przenieść swoje dane osobowe. Otrzymasz od nas wtedy dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane, które nam dostarczyłeś i które przetwarzaliśmy w sposób zautomatyzowany. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Jeśli zawierasz umowę kredytu konsumenckiego, to masz obowiązek podać nam swoje dane. Wykorzystamy je do tego, aby ocenić Twoją zdolność kredytową i wykonać analizę ryzyka kredytowego. Podanie danych jest również warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BIG Info Monitor

Złożenie wniosku o pożyczkę/ zawarcie umowy pożyczki i wyrażenie przez Panią/ Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych przez BIG Info Monitor z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (dalej jako „BIG”) w treści wniosku o pożyczkę, oznacza, że Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Virrion Sp. z o.o. (dalej jako „Virrion”) do BIG, który obok Virrion stanie się ich administratorem. Z BIG można się skontaktować na adres info@big.pl lub na pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIG Info Monitor., 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 77 lub telefonicznie   22 4865656.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane będą przetwarzane: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIG:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/ Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIG – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/ Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Kategorie przetwarzanych danych: BIG przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: dane identyfikujące osobę, dane teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania, dane z wniosku o pożyczkę (dane z zapytania).

Źródło pochodzenia danych: BIG pozyskuje Pani/ Pana dane osobowe od Virrion.

Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIG podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIG, o ile taki podmiot dysponuje Pani/ Pana zgodą. Pani/ Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIG, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIG i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIG.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.

Zasady rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych należy składać:

 1. w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: Virrion Sp z o.o. ul Kolbego 29 15-174 Białystok  lub,
 2. e-mailem na adres: bok@virrion.pl lub,
 3. ustnie: telefonicznie pod numerem 661 403 403 .

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Klienta, a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Klienta dotyczące usług świadczonych przez Virrion.Sp. z o.o. oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Klienta.

W przypadku reklamacji dotyczących usług finansowych Virrion Sp. z o.o.  zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Virrion Sp. z o.o. wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Virrion Sp. z o.o.

W przypadku reklamacji dotyczących usług płatniczych, Virrion Sp. z o o. .  zgodnie z ustawą o usługach płatniczych zapewnia Klientowi odpowiedź na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku poprzez wysłanie jej pocztą na adres Klienta. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona mailowo tylko na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, Virrion Sp z o.o.  wyjaśni Klientowi powody opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Aby dotrzymać terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, wystarczy wysłać odpowiedź przed upływem tego terminu.

W przypadku reklamacji dotyczących usług niefinansowych Virrion Sp. z o.o.  zgodnie z ustawą o prawach konsumenta zapewnia Klientowi odpowiedź na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta.  

VIRRION SP. Z O.O.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Virrion Sp. o.o. siedziba przy ul. Kolbego 29, 15-174 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000583722, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 9662100403

Social Media

2021 Virrion Sp. z o.o.