Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

 Administratorem danych jest Virrion Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kolbego 29, 15174 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583722, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 9662100403, o kapitale zakładowym w wysokości 1000 000, 00 zł.

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami:

 • poprzez e-mail: bok@virrion.pl
 • telefonicznie pod numerem: 661 403 403
 • pisemnie na adres naszej siedziby.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail bok@virrion.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać, aby:

 • zbadać wiarygodność i ocenić Twoją zdolność kredytową. Zrobimy to zanim podpiszesz umowę kredytu konsumenckiego – jest to nasz obowiązek prawny, który wynika z przepisów o kredycie konsumenckim i prawa bankowego;
 • zweryfikować Cię w zewnętrznych bazach danych (np. biura informacji gospodarczych (dalej „BIG”), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej „BIK”). Jest to nasz obowiązek prawny, który zależy od Twojej zgody lub upoważnienia w przypadku udostępnienia danych przez BIG;
 • potwierdzić wysokość Twoich dochodów na podstawie informacji przekazanych. Jest to nasz obowiązek prawny, który zależy od Twojej decyzji dotyczącej sposobu weryfikacji Twoich dochodów;
 • potwierdzić Twoją tożsamość;
 • podpisać umowę kredytu konsumenckiego – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania tej umowy;
 • przekazać do BIK informację o udzieleniu Ci kredytu konsumenckiego w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim;
 • wypełnić obowiązki prawne, które wynikają z przepisów, m.in. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, księgowych i podatkowych;
 • rozpatrywać reklamacje – przetwarzanie jest niezbędne, aby wypełnić nasz obowiązek prawny, który wynika z przepisów o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
 • przeciwdziałać nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora i służy zapobieganiu nadużyciom i ściganiu przestępstw popełnionych na naszą szkodę;
 • realizować cele marketingowe, z wykorzystaniem profilowania, które dotyczą produktów i usług oferowanych przez nas:
 • w okresie, w którym obowiązuje umowa kredytu konsumenckiego przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • po zakończeniu umowy kredytu konsumenckiego lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia – na podstawie Twojej zgody;
 • realizować cele marketingowe, z wykorzystaniem profilowania, które dotyczą produktów i usług oferowanych przez firmy współpracujące z nami – na podstawie Twojej zgody;
 • dochodzić należności, które wynikają z zawartej z Tobą umowy kredytu konsumenckiego, w tym także przenieść wymagalne wierzytelności na podmioty trzecie – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń;
 • realizować cele archiwalne i dowodowe – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest np. obrona ewentualnych roszczeń;

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania, Twoje dane możemy przekazywać:

 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług, aby mogli utrzymać systemy informatyczne, przechowywać dane, drukować korespondencję, jak również prowadzić komunikację marketingową, usługi pocztowe i windykacyjne. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami; 
 • podmiotom, za pośrednictwem których sprawdzamy Twoje dane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom (np. Bezpieczny PESEL);
 • podmiotom upoważnionym do świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku, za pośrednictwem których potwierdzamy uzyskiwany przez Ciebie dochód i tożsamość:
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.(ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa),
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa),
 • do BIK:
  – aby poinformować o udzieleniu Ci kredytu konsumenckiego – jest to nasz obowiązek prawny wynikający z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim,
  – aby poinformować, że Twoje zobowiązanie zostało spłacone w całości, wygasło, stwierdziliśmy jego nieistnienie, skorygowaliśmy jego wysokość, powstały nowe zobowiązania oraz aby je zaktualizować. Informację tę musimy przekazać w terminie siedmiu dni od wystąpienia tych okoliczności – jest to nasz obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa bankowego; 
 • do BIGów o zadłużeniu z umowy o kredyt konsumencki, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
 • podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie nabycia wierzytelności.

Źródło pochodzenia danych osobowych

 • Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, kiedy składasz wniosek o kredyt konsumencki oraz zawierasz i realizujesz umowę kredytu konsumenckiego (w tym numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer rachunku bankowego, email, telefon);
 • Jeśli składasz wniosek o kredyt konsumencki przez Internet, to zbieramy wtedy również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzystasz;
 • Aby ocenić Twoją zdolność kredytową i przygotować do zawarcia umowy, bierzemy pod uwagę informacje, które są przetwarzane w naszych wewnętrznych bazach
 • Możemy również za Twoją zgodą/upoważnieniem pozyskiwać dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. BIG Info Monitor
 • Jeśli będziemy chcieli dochodzić należności z tytułu umowy kredytu konsumenckiego i nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować lub nie zaktualizujesz swoich danych, to Twoje dane kontaktowe możemy pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG, wyszukiwarki internetowe). Aby ustalić Twoje dane, możemy podejmować współpracę z firmami zewnętrznymi;
 • Jesteś zobowiązany umożliwić nam ocenę Twojej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu konsumenckiego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać: 

 • przez okres obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego;
 • przez okres przedawnienia roszczeń, które wynikają z umowy kredytu konsumenckiego; 
 • do momentu, kiedy wygasną obowiązki przechowywania danych. Obowiązki te wynikają z przepisów prawa – w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów księgowych i podatkowych, prawa bankowego i o kredycie konsumenckim. Przetwarzać dane będziemy nie dłużej niż wynika to z celu przetwarzania dla określonej czynności przetwarzania, niezależnie od tego, czy udzieliliśmy Ci kredytu konsumenckiego;
 • do momentu wygaśnięcia uprawnień do składania żądań, które dotyczą skarg, wniosków i innych roszczeń;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu kiedy ją wycofasz lub przez okres na jaki jej udzieliłeś;
 • do czasu uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

 • Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania, aby je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie;
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wskazuje na nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W szczególności masz prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach; 
 • Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś;
 • Jeśli Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonywania umowy kredytu konsumenckiego lub na podstawie zgody, to masz także prawo przenieść swoje dane osobowe. Otrzymasz od nas wtedy dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane, które nam dostarczyłeś i które przetwarzaliśmy w sposób zautomatyzowany. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Jeśli zawierasz umowę kredytu konsumenckiego, to masz obowiązek podać nam swoje dane. Wykorzystamy je do tego, aby ocenić Twoją zdolność kredytową i wykonać analizę ryzyka kredytowego. Podanie danych jest również warunkiem zawarcia i wykonania tej Umowy.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BIG Info Monitor

Złożenie wniosku o pożyczkę/ zawarcie umowy pożyczki i wyrażenie przez Panią/ Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych przez BIG Info Monitor z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (dalej jako „BIG”) w treści wniosku o pożyczkę, oznacza, że Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Virrion Sp. z o.o. (dalej jako „Virrion”) do BIG, który obok Virrion stanie się ich administratorem. Z BIG można się skontaktować na adres info@big.pl lub na pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIG Info Monitor., 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 77 lub telefonicznie   22 4865656.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane będą przetwarzane: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIG:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/ Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIG – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/ Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Kategorie przetwarzanych danych: BIG przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: dane identyfikujące osobę, dane teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania, dane z wniosku o pożyczkę (dane z zapytania).

Źródło pochodzenia danych: BIG pozyskuje Pani/ Pana dane osobowe od Virrion.

Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIG podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIG, o ile taki podmiot dysponuje Pani/ Pana zgodą. Pani/ Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIG, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIG i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIG.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.

VIRRION SP. Z O.O.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Virrion Sp. o.o. siedziba przy ul. Kolbego 29, 15-174 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000583722, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 9662100403

Social Media

2021 Virrion Sp. z o.o.