Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator

Administratorem danych jest Virrion Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kolbego 29, 15174 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583722, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 9662100403, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000, 00 zł.

Dane kontaktowe

Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres e-mail: bok@virrion.pl, telefonicznie pod numerem: 661 403 403 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Virrion Sp. z o.o. 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail bok@virrion.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy a weryfikacja w zewnętrznych bazach danych może odbywać się na podstawie Pani/ Pana zgody;
 • marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy pożyczki na podstawie Pani/Pana zgody;
 • windykacyjnych, w tym także przeniesienia wymagalnych wierzytelności na osoby trzecie, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/ Panem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
 • analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np.  szyfrowanie danych);
 • archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
 • realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

 

Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 • biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Gospodarczej BIG – po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
 • podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenie kredytowe, System Dokumenty Zastrzeżone);
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nabycia wierzytelności

Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy pożyczki. Przy wnioskowaniu o pożyczkę przez Internet zbierane są również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w wewnętrznych bazach (jeśli dotyczy) oraz za Pani/Pana zgodą pozyskiwać Pani/Pana dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, BIK, BIG

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. książki telefoniczne, CEiDG).

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pożyczki a po spłacie pożyczki:

 • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

*

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BIG Info Monitor

Złożenie wniosku o pożyczkę/ zawarcie umowy pożyczki i wyrażenie przez Panią/ Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych przez BIG Info Monitor z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (dalej jako „BIG”) w treści wniosku o pożyczkę, oznacza, że Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Virrion Sp. z o.o. (dalej jako „Virrion”) do BIG, który obok Virrion stanie się ich administratorem. Z BIG można się skontaktować na adres info@big.pl lub na pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIG Info Monitor., 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 77 lub telefonicznie   22 4865656.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane będą przetwarzane: Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIG:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/ Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIG – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/ Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Kategorie przetwarzanych danych: BIG przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: dane identyfikujące osobę, dane teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania, dane z wniosku o pożyczkę (dane z zapytania).

Źródło pochodzenia danych: BIG pozyskuje Pani/ Pana dane osobowe od Virrion.

Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIG podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIG, o ile taki podmiot dysponuje Pani/ Pana zgodą. Pani/ Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIG, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIG i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIG.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.

VIRRION SP. Z O.O.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Virrion Sp. o.o. siedziba przy ul. Kolbego 29, 15-174 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000583722, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 9662100403

Social Media

2021 Virrion Sp. z o.o.